Olof Wullink Onafhankelijk Statenlid Gelderland

Voorjaarsnota

Maatregelen bieden niet veel soelaas

De voorjaarsnota 2014 staat in het teken van het naderend einde van deze Statenperiode (2011-2015). Een periode waarin de Gelderse economie zwaar onder druk stond en helaas is blijven staan. Een periode ook waarin de genomen maatregelen nog niet veel soelaas hebben geboden. De werkloosheid blijft immers hoog waarbij vooral de jeugdwerkloosheid schrijnend begint te worden. Weliswaar claimt gedeputeerde Traag dat er 250 nieuwe bedrijven zijn opgericht maar het totaal aantal werknemers in deze bedrijven is niet meer dan zevenhonderd. Dus drie werknemers per bedrijf. Tegelijkertijd echter vallen er honderden ontslagen in de sociale sector.

Samenwerking

De keuze om gezamenlijk met gemeenten en regio's projecten aan te pakken is op zichzelf niet slecht, doch heeft het wel geresulteerd in een groot aantal deelprojecten van een relatief geringe omvang. Dit grote aantal projecten maakt dat de besturing en prioriteitsstelling complex geworden is waar bij de verantwoordelijkheden ook niet altijd geheel duidelijk zijn. Wellicht moet het aantal projecten beperkt worden waarbij de omvang van de projecten toe kan nemen.

Wegennet

In het wegennet zijn wel grote projecten ter hand genomen bijvoorbeeld de rijksweg A15. Niet geheel duidelijk echter is waarom de Provincie grote bedragen aan deze rijksweg besteedt terwijl de provinciale weg N18 slechts in kleine stapjes verbeterd wordt. De N18 is cruciaal voor de voor het verder ontsluiten van de door krimp getroffen Achterhoek.

Jeugdzorg

Curieus is ook dat bestuurlijk gezien een zeer belangrijke ontwikkeling als de overdracht van de jeugdzorg van provincie naar gemeenten bij Gedeputeerde Staten niet erg in de belangstelling staan. Zo was de uitzending van 'In Gld live' van 29 juni 2014 er speciaal op gericht de tot nog toe bereikte resultaten te bespreken, maar werd door de gedeputeerden de jeugdzorg niet eens genoemd.

Wooncomfort & energiehuishouding

Wat wel een succesvol project is isolatie van huurwoningen. Hier worden goede resultaten geboekt en voortgang bereikt. Eigenlijk zou dit project uitgebreid moeten worden naar eigenwoningbezitters. Gelukkig is bij de goedkeuring van de voorjaarsnota dit punt meegenomen

Hopelijk worden de suggesties die hier genoemd zijn meegenomen in het nieuwe coalitieakkoord

.

Helaas is mijn emailaccount olof.wullink@gmail.com gehackt. Mogelijk ontvangt u van de hacker een bedelbrief waarin staat dat ik in Birmingham gestrand bent en zonder geld zit. Deze email is fake en dient zo snel mogelijk gedeleed te worden. Ik bied u mijn excuses aan voor het ongemak

Mijn nieuwe emailadres is: wullink.olof@gmail.com

http://www.gelderland.nl/4/Home/Bestuur-en-politiek/Bestuur-en-politiek-Provinciale-Staten/Als-het-aan-mij-ligt/Als-het-aan-Olof-Wullink-ligt.html

Momenteel is een van de belangijkst punten van extra aandacht de herstructurering van de glasbouw in de Bommelerwaard

Dit programma dreigde geheel vast te lopen met negatieve gevolgen voor zowel tuinders als ook de andere inwoners in dit gebied.

Gelderse Statencommissies bespreken Voorjaarsnota 2015

Woensdag 18 juni 2014 behandelen de vier Gelderse Statencommissies o.a. de Voorjaarsnota (VJN) 2015.

De Voorjaarsnota vormt het begin van de begrotingscyclus voor 2015 en is tevens de laatste langetermijn planning voor deze Statenperiode.

Agenda's commissies

Hieronder een kort overzicht van de overige agendapunten van de commissievergaderingen

Commissie Ruimtelijke Ordening, Water en Wonen (ROW)

Statenvoorstel over het Programma Gelderse Gebiedsontwikkeling 2012-2015. Met dit voorstel informeert het college de Staten over de jaarlijkse ontwikkelingen. Centraal staan nu de bijstelling van de begroting over 2013 en het vrijgeven van gereserveerd geld voor projecten in de programma’s WaalWeelde en Veluwekroon. Locatie: Wijsmanzaal Vergadertijd: 13.00-16.00 uur

Commissie Landelijke Gebied, Cultuur en Jeugdzorg (LCJ)

Realisatiestrategie natuur en landschap. Nieuw is dat het college de uitvoering op gebiedsniveau zo veel mogelijk bij externe partners wil leggen. Bovendien wordt prioriteit gegeven aan de zogenaamde PAS-gebieden (Programmatische Aanpak Stikstof). Die maatregelen moeten voor 2020 zijn uitgevoerd om ontwikkelingsruimte voor landbouw, industrie en verkeer te kunnen realiseren. Locatie: Statenzaal Vergadertijd: 13.00-16.00 uur

Commissie Mobiliteit, Innovatie en Economie (MIE) heeft de agenda verdeeld over twee vergaderdata en wel 12 en 19 juni

Bijeenkomst 12 juni

Uitvoeringsprogramma ‘Werken aan Duurzame Mobiliteit 2014’, met daarin opgenomen de geplande bestedingen in 2014. Eerste Meerjaren Investerings Agenda Mobiliteit (MIAM). Alle initiatieven en beoogde projecten op het gebied van mobiliteit die nu in voorbereiding of uitvoering zijn, staan hierin beschreven, inclusief de financiële vertaling. Digitale bereikbaarheid. GS stellen voor om leningen van in totaal 650.000 euro te verstrekken aan vier projecten voor de aanleg van breedband in buitengebieden. Aanpak van drie pilots voor decentrale energieopwekking die vanaf medio 2014 tot eind 2015 moeten gaan lopen. De Staten hadden in een motie (januari 2013) om deze pilots gevraagd. Gekoppeld aan dit onderwerp is de benoeming van een rapporteur uit de Staten. Locatie: Statenzaal Vergaderijd: 17.30-20.30 uur

Bijeenkomst 19 juni

Inpassingsplan Traverse Dieren. Hierbij worden de resultaten van de hoorzitting van 3 juni betrokken. Locatie: Statenzaal Vergaderijd: 17.30-20.30 uur

Commissie Algemeen Bestuur, Financiën en Welzijn (AFW) vergadert ook twee dagen

Bijeenkomst 12 juni

Twee kadernota’s over de boekhouding en organisatie van de provincie: 1. Risicomanagement en Weerstandsvermogen, 2. Reserves en Voorzieningen. Uitvoeringsagenda Sociaal profiel 2014. Hierbij gaat het om het bevorderen van actief burgerschap en gemeenschapszin, een verbeterde participatie van kwetsbare groepen en leefbaarheid en gemeenschapsvoorzieningen. Ook de thema’s gezondheid en zorg en jeugd komen aan de orde. Voorgesteld wordt om het beschikbare bedrag van 6 miljoen euro te verdelen over drie ondersteuningsinstellingen: Spectrum, Elan en Zorgbelang. Sleutelprojecten programma Stad en Regio 2012-2015/2017. Locatie: Wijsmanzaal Vergadertijd: 17.30-21.30 uur

Bijeenkomst 19 juni

Ontwerpbegroting 2014 van de Rekenkamer Oost-Nederland. Beleidsnota Gelders Evenementenbeleid 2013-2016. Met dit beleid wil het college de Gelderse sport- en cultuurorganisaties faciliteren, stimuleren en financieel ondersteunen bij het versterken van de economische impact van evenementen. Wijziging van de subsidieverordening vitaal Gelderland. Hierbij gaat het om de uitvoering van een motie van PS (maart 2010) waarin werd uitgesproken dat het onwenselijk is dat instellingen worden gesubsidieerd die personeel in dienst hebben van wie het salaris de Balkenendenorm overschrijdt. 2 miljoen euro voor de verplaatsing van solitaire glastuinbouwbedrijven aan het Openbaar Lichaam Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard. Herziening van het grondbeleid Gelderland (van faciliterend naar slagvaardig en flexibel). Europese regels voor Staatssteun. Vrijheidsmuseum WOII. GS verwachten eind 2013 meer duidelijkheid te hebben over de provinciale bijdrage, die nu geraamd wordt op 5,5 miljoen euro. Locatie: Wijsmanzaal Vergadertijd: 17.30-21.30 uur

De volledige agenda’s van de commissies inclusief de bijbehorende stukken zijn te raadplegen op gelderland.notudoc.nl.

Provinciale Staten beoordelen in de vergadering van woensdag 29 mei 2013 de beleidsrekening 2012

Met de bespreking van de Beleidsrekening 2012, de beleidsmatige en financiële verantwoording van Gedeputeerde Staten over het jaar 2012, ronden Provinciale Staten van Gelderland de begrotingscyclus 2012 af. De Statenvergadering van woensdag 29 mei staat in het teken van het debat over de opvattingen van de Staten over het gevoerde beleid.

Daarnaast komen voorstellen over social return en de gedeeltelijke aanpassing van de Structuurvisie aan de orde. De vergadering wordt afgesloten met twee debatverzoeken.

Positief resultaat

De Beleidsrekening 2012 laat een positief resultaat zien van 14,7 miljoen euro. Het college van Gedeputeerde Staten (GS) wil dit geld overhevelen naar de Algemene Reserve en het bij de bespreking van de Voorjaarsnota weer voor projecten inzetten. Tijdens de bespreking van de Beleidsrekening in de Statencommissies van 15 mei gaven diverse fracties al aan hier een goede bestemming voor te weten.

Social return

Bij het onderwerp social return gaat het er om extra werk(ervarings)plaatsen te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij aanbestedingen en inkoop. Voorgesteld wordt om vijf procent van iedere aanbestedings- of inkoopsom hiervoor te bestemmen.

Structuurvisie

In de partiële herziening van de Gelderse Structuurvisie worden twee grenscorrecties van de ecologische hoofdstructuur (EHS) voorgesteld in verband met Saunadrome in Putten en het terrein Van Werven in Oldebroek. Het terrein van Saunadome wordt geheel uit de begrenzing van de EHS gehaald evenals een deel van het perceel van Van Werven (0,57 hectare).

Debatverzoeken

De debatverzoeken op de agenda van de Staten gaan over de samenwerking met de Poolse regio Lubelskie en over het behoud van werkgelegenheid bij de justitiële inrichtingen in Gelderland (sluiting van de gevangenissen Kruiskamp Doetinchem en De Berg, Koepelgevangenis Arnhem en inrichting Oldenkotte in Rekken).

Lunchpauzevoorstelling

In de lunchpauze van de vergadering verzorgt orkest De Ereprijs samen met dansers van ArtEZ de halfuur durende voorstelling Off Sacre, gebaseerd op Stravinski's Sacre du Printemps. Het is op 29 mei precies honderd jaar geleden dat dit stuk in Parijs werd uitgevoerd. Off Sacre wordt gespeeld op de Zuidgalerij van het Huis der Provincie.

Volg de vergadering

De vergadering van Provinciale Staten begint 29 mei om 10.00 uur in het Huis der Provincie in Arnhem en is te volgen via Staten Live.

Beleidsrekening woensdag 15 mei 2013 op agenda Statencommissies

De vier Gelderse Statencommissies bespreken op woensdag 15 mei het sluitstuk van de begroting 2012, de beleidsrekening.

Met deze beleidsrekening leggen Gedeputeerde Staten (GS) verantwoording af over het uitgevoerde beleid.

De Beleidsrekening 2012 is het einddocument van de begrotingscyclus die begon bij de Voorjaarsnota 2011, waarin Provinciale Staten de uitgangspunten van de Begroting 2012 hebben vastgesteld. Met de beleidsrekening leggen Gedeputeerde Staten beleidsmatige en financiële verantwoording af over het jaar 2012. Het politieke debat over de beleidsrekening zal gaan over de opvattingen van de Staten over het gevoerde beleid en of de verantwoording van het college toereikend is. Uit de beleidsrekening blijkt dat er een positief rekeningresultaat is van 14,7 miljoen euro. Dit geld gaat naar de Algemene Reserve en wordt, zo stellen GS voor, in 2013 via de Voorjaarsnota weer ingezet.

Hieronder een kort overzicht van de agenda’s van de verschillende commissies.

Commissie Ruimtelijke Ordening, Water en Wonen (ROW)

Na bespreking van de beleidsrekening komt het Verdeelvoorstel Impulsplan Wonen van maart 2013 aan de orde. Er zijn 16 aanvragen ingediend voor een totaal bedrag van 8 miljoen euro. GS stellen voor om 9 projecten te honoreren. Daarmee is een bedrag van ruim 4 miljoen euro gemoeid.

Partiële herziening van de Structuurvisie en de Ruimtelijke verordening. Het gaat om twee grenscorrecties van de ecologische hoofdstructuur (EHS) ten behoeve van Saunadrome in Putten en het terrein Van Werven in Oldebroek.

Commissie Landelijk gebied, Cultuur en Jeugdzorg (LCJ)

Als de beleidsrekening is afgerond bespreekt de commissie de voorgestelde begrotingssubsidie aan de stichting Greenport Betuwse Bloem. GS stellen voor om de stichting voor 2013, 2014 en 2015 jaarlijks een bedrag van maximaal 450.000 euro beschikbaar te stellen voor organisatiekosten, communicatie en procesondersteuning. Inzet van revolverende middelen voor cultuur en cultuurhistorie (erfgoed). Het voorstel van GS behelst het verstrekken van een subsidie aan de Stichting Nationaal Restauratiefonds van 6 miljoen euro. Met dit geld kan het Restauratiefonds leningen met een lage rente verstrekken aan eigenaren die projecten als restauraties en herbestemming gefinancierd willen krijgen.

Commissie Mobiliteit, Innovatie en Economie (MIE)

De commissie zal zich vooral bezighouden met de beleidsrekening. Vervolgnotitie over de aanpak van het thema ondergrond. Op 6 maart is over dit onderwerp al in de commissies MIE en ROW gesproken. De commissie MIE heeft gevraagd om een vervolgnotitie waarin wordt ingegaan op de energiepotentie van de ondergrond.

Commissie Algemeen Bestuur, Financiën en Welzijn (AFW)

Na de behandeling van de beleidsrekening bespreekt de commissie de nulmeting van Rekenkamer Oost-Nederland over social return. Deze nulmeting is opgezet om de evaluatie in 2014 van het in september 2012 in PS aangenomen initiatiefvoorstel over social return goed uit te kunnen voeren. Ontwerpbegrotingen 2013 van de Omgevingsdiensten Veluwe-IJssel, Noord Veluwe en Achterhoek en de ontwerpbegrotingen 2014 van de Omgevingsdiensten Veluwe-IJssel, Noord Veluwe, Achterhoek, De Vallei, Rivierenland en Regio Nijmegen. Tweede tranche en wijzigingen in de eerste tranche van het programma Stad en Regio 2012-2015/2017. Het gaat om de door WGR-regio’s en stedelijke partners ingediende programmavoorstellen. In totaal wil het college ruim 35,5 miljoen euro reserveren voor de periode 2013-2015/2017. Voor de WGR-regio’s een bedrag van bijna 20 miljoen, de GSO-steden (grote steden) ruim 13,5 miljoen en de KSB-steden (kleine steden) bijna 2 miljoen euro.

Tijdens de vergadering van Provinciale Staten (PS) op woensdag 24 april 2013 zal het vooral gaan over ruilverkaveling en innovatie. Verder nemen de Staten besluiten over onder andere de inpassingsplannen Culemborg en Zaltbommel.

Een nieuwe stichting, voortgekomen uit agrarische organisaties Stichting Effectief Verkavelen in Gelderland STEVIG, wil zich intensiever met ruilverkavelingen gaan bezighouden. PS moeten beslissen of de stichting hiervoor 300.000 euro voor de jaren 2013-2015 krijgt. De bespreking van dit onderwerp in de Commissie Landelijk gebied, Cultuur en Jeugdzorg van 10 april kon niet worden afgerond. Enkele fracties wilden vooral over het onderwerp natuur en landschap bij ruilverkaveling nog een breder debat in PS voeren.

Oost NV

De Participatiemaatschappij Oost NV zal zich in opdracht van Gedeputeerde Staten gaan bezighouden met het verstrekken van kredieten aan bedrijven die een innovatie naar de markt willen brengen. Aan de Gelderse Staten wordt gevraagd akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van ruim 10,6 miljoen euro voor de periode 2013-2015. De bespreking van dit onderwerp in de Commissie Mobiliteit, Innovatie en Economie van 10 april kon niet worden afgerond. Enkele fracties wilden vooral nog een breder debat in PS voeren.

De andere punten op de agenda worden afgehandeld als hamerstukken of te wel vaststellen bij hamerslag.

Statencommissies vergaderen op woensdag 10 april 2013 in het Huis der Provincie in Arnhem. Hieronder een kort overzicht van de agenda's.

Commissie Landelijk gebied, Cultuur en Jeugdzorg (LCJ)

Locatie: Statenzaal

Vergadertijd: 13.00-16.00 uur

Tot nu toe hield de Stichting bevordering kavelruil Gelderland zich bezig met vrijwillige kavelruil. LTO wil zich met een nieuwe organisatie intensiever gaan bezighouden met verkaveling. GS zijn voorstander van deze aanpak en stellen voor om de nieuwe Stichting Effectief Verkavelen in Gelderland (STEVIG) voor de periode 2013-2015 te ondersteunen met 300.000 euro. Ook spreekt de commissie over de toekomst van Jeugdtheatergroep Kwatta.

Commissie Ruimtelijke Ordening, Water en Wonen (ROW)

Locatie: Wijsmanzaal

Vergadertijd: 13.00-16.00 uur

Provinciale Staten moeten hun fiat geven aan het opheffen van de waterschappen Regge en Dinkel en Velt en Vecht, die per 1 januari 2014 samengaan in het nieuwe waterschap Vechtstromen. Verder behandelt de commissie het voorstel van GS om de Stichting Marke Haarloseveld Olden Eibergen maximaal 165.000 euro toe te kennen voor bodemverbeteringsmaatregelen in de grondwaterbeschermings-gebieden Haarlo en Olden Eibergen. In hetzelfde voorstel wordt 150.000 euro beschikbaar gesteld aan agrarische bedrijven in het gebied. Als laatste punt op de agenda staat het nieuwe verzoek aan de Kroon om over te gaan tot aanwijzing ter onteigening van de percelen van De Beijer (Millingerwaard). Het eerdere PS-besluit van 30 mei 2012 is volgens de Kroon te prematuur genomen.

Commissie Algemeen Bestuur, Financiën en Welzijn (AFW)

Locatie: Wijsmanzaal

Vergadertijd: 17.30-20.30 uur

De commissie behandelt twee Statenvoorstellen. Als eerste een technische wijziging van de Subsidieverordening Vitaal Gelderland en als tweede de uitwerking van het Statenbesluit van september 2012 over sociaal aanbesteden. Hierbij gaat het om de inzet van mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt en arbeidsgehandicapten. Daarna komen notities over de beleidsregels die gelden bij aanbestedingen (inkoopvoorwaarden) en over het Gelders Evenementenbeleid 2013-2016 aan de orde.

Commissie Mobiliteit, Innovatie en Economie (MIE)

Locatie: Statenzaal

Vergadertijd: 17.30-20.30 uur

De commissie MIE praat over het voorstel van GS om akkoord te gaan met de inpassingsplannen voor de N322 Zaltbommel en de N320 Culemborg. Vervolgens komt het voorstel 'Gelderland voor Innovaties' aan de orde. GS stellen voor 10.650.000 euro voor de periode 2013-2015 beschikbaar te stellen aan PPM Oost NV voor het verstrekken van kredieten aan bedrijven die een innovatie naar de markt willen brengen. Als laatste punt staat de subsidie van bijna 1,5 miljoen aan Oost NV op de agenda. Hiermee kan Oost NV haar activiteitenplan 2013 ten aanzien van bedrijvigheid, werkgelegenheid en ondernemersklimaat uitvoeren. Een apart bedrag van 8 ton wordt beschikbaar gesteld voor aanvullende opdrachten van de provincie aan Oost NV.

Activiteiten agenda voor de maand mei 2012

11 mei Commissievergaderingen

30 mei Vergadering Provinciale Staten

Activiteiten agenda voor de maand april 2012

11 april Commissieverdaderingen

25 april Vergadering Provinciale Staten

Activiteiten agenda voor de maand maart 2012

14 maart Commissievergaderingen

28 maart Vergadering Provinciale Staten

Activiteiten agenda voor de maand februari 2012

Gemeentebezoek Doesburg

Donderdag 2 februari CdK vergezellen bij gemeentebezoek aan Doesburg.

Commissievergaderingen 8 februari

Belangrijke onderwerpen zijn: voorbereiding overdracht Jeugdzorg aan gemeenten, Presentatie Regiocontracten

Extra activiteiten

15 februari: Presentie Samenwerking met gemeenten en regio's. In Gelredome deelgenomen aan de aftrap van de "Regio contracten"

15 februari: meeting met A15 werkgroep brug nee, tunnel ja

Gemeentebezoek Millingen

Donderdag 16 februari wordt deel uitgemaakt van de delegatie die de CdK in het kader van zijn taak als Rijksheer bezoekt

Vergadering Provinciale Staten 29 februari

Agenda nog niet bekend

Activiteiten agenda voor de maand januari 2012

Nieuwjaarsrecepties:

Een aantal nieuwjaars recepties bijwonen waaronder Gemeente Rheden, Gemeente Arnhem, Kamer van Koophandel, UMC St Radboud, Greenport Bemmel en natuurlijk onze eigen ontvangst op het Provinciehuis


Bezoek Helianthos;

Nagaan of er toch nog mogelijkheden zijn om de productie van zonnecellen voort te zetten

Commissievergaderingen

Woensdag 11 januari: commissievergaderingen en presentaties

Neem deel aan Cie Landelijkgebied en Cie Alg bestuur. Presentatie over duurzame Landbouw bijwonen

Gastdocent weekendschool

Op 22 januari optreden als gastdocent voor weekendschool (school geeft extra aandacht aan kinderen met achterstanden)

Provinciale Staten

Tijdens de vergadering van Provinciale Staten inbreng aanbieden over Helianthos en vermindering aantal Statenleden.

Gemeentebezoek Maasdriel.

Donderdag 26 januari deelnemen aan bezoek CdK aan gemeente Maasdriel.

Activiteiten agenda voor de maand december 2011

Gelderland sportland.

Eerste toelichting op 3 december 2011 door gedeputeerde Markink over plannen om sport, zowel breedte- als ook prestatiesport financieel te ondersteunen


Transport in Gelderland

Debat met direct betrokken bij transport in Elst op 7 december 2011

Economie in Gelderland

Bijeenkomst op 7 dec. in Nijmegen georganiseerd door Kamer van Koophandel

Vergadering Provinciale Staten

Tot nu toe 16 onderwerpen. Enkele belangrijke zijn: Rapport Rekenkamer over maatschappelijke effecten van de grote wegen projecten. Al dan niet instemmen met door het IPO bereikte onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur. Toekenning (vaak lagere) subsidies in kader "Sociaal Profiel" aan ondersteunende instellingen. Motie indienen over voortzeting ondersteuning Euregio 's

Euregio

Reguliere vergadering nu in Duisburg (Dld) waar tevens een conferentie gehouden wordt over samenwerking tussen de regio's

Activiteiten agenda voor de maand november 2011

Statenvergadering

In de eerst volgende Statenvergadering van 9 november 2011 wordt het budget voor het komende jaar behandeld en zeer waarschijnlijk goed gekeurd. Wel zullen er een aantal amendementen ingediend worden die op ondergeschikte punten het budget gaan beinvloeden.
Een tweede belangrijk agenda punt is de oprichting van Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD)
Voorts komt de Traverse Dieren (een lange of korte versie) aan de orde.

Voor de uitkomst van de vergadering en stemgedrag: zie "Resultaten"

Bezoek Commissaris aan Gemeente Oost Gelre

voor kort verslag zie: "Resultaten"


Dubbel vergadering Provinciale Staten met PS Overijssel


TV optreden in Gld live

Zie "uitzending gemist" TV Gelderland

Stage Jeugdzorg

Bij Pactum/Rijn-site Arnhem -zeer leerzame- stage gelopen in het kader van: "week voor de jeugdzorg"

Aan de Radboud Universiteit deel genomen aan "Themadag Verborgen leven, Arnhemse mystiek uit de 16e eeuw"


Het Arnhems Historisch Museum heeft een tenstoonstelling over dit onderwerp. In het kader van mijn ambassadeursschap deelgenomen.

Euroregioraad

Voor samenvatting zie "Resultaten"

Commissievergaderingen dag

Zal deelnemen aan de commissie vergaderingen op 30 november 2011

© 2006-2011 www.mijn-eigen-website.nl